Praktijkonderwijs op Terschelling

Praktijkonderwijs op Terschelling

Binnen onze samenwerking met de vakgroep Ecologie en Biodiversiteit bij de Universiteit Utrecht dragen wij bij tijdens het praktijkonderwijs van de bachelorcursus…

Landelijk Meetnet Flora in drie provincies gestart

Landelijk Meetnet Flora in drie provincies gestart

Het veldseizoen is inmiddels in volle gang en deze zomer zijn wij in het kader van het Landelijk Meetnet Flora (LMF) actief in drie provincies. Voor de provincies Utrecht, Zeeland en Flevoland gaan wij op vaste meetpunten…

Stagiaires bij Dactylis

Stagiaires bij Dactylis

Educatie vormt een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden, maar dit is vaak niet zichtbaar. Mede dankzij de samenwerking tussen Dactylis en de vakgroep Ecology & Biodiversity aan de Universiteit Utrecht geven we…

Florakartering in De Bijvanck

Florakartering in De Bijvanck

Tussen Arnhem en Doetinchem, pal tegen de Duitse grens ligt het natuurgebied ‘De Bijvanck’. In opdracht van Natuurmonumenten gaan wij…

Projecten voor Staatsbosbeheer 2019

Projecten voor Staatsbosbeheer 2019

De opdrachten voor Staatsbosbeheer voor 2019 zijn bekend! In ons samenwerkingsverband met Regelink (hoofdaannemer) gaan wij aan de slag met verschillende projecten.

Basis graslandvisie IJsselvallei

Basis graslandvisie IJsselvallei

In opdracht van Natuurmonumenten heeft Dactylis een basisrapport geschreven voor de uiteindelijke graslandvisie van de beheereenheid IJsselvallei / Veluwe Zuid. Onder deze beheereenheid vallen onder andere de gebieden…

Studie onkruidbestrijding ProRail

Studie onkruidbestrijding ProRail

Dactylis voert een uitgebreide literatuurstudie voor ProRail uit, waarin onkruidbestrijdingsmethodes worden verzameld en vergeleken…

Kartering graslandfasen vliegvelden

Kartering graslandfasen vliegvelden

In samenwerking met Simons Botanisch advies brengen wij de graslandfasen in beeld op de vliegvelden Eindhoven, Volkel en De Kooij in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. Op de vliegvelden is een…

ESF-factsheets Waterschap Drents Overijsselse Delta

ESF-factsheets Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta voert systeemanalyses uit voor alle KRW-waterlichamen. Als vertrekpunt hiervoor worden factsheets gemaakt waarin per waterlichaam de toestand en een beoordeling op basis van…

Vegetatiekartering in 'De Wieden' en 'De Weerribben'

Vegetatiekartering in 'De Wieden' en 'De Weerribben'

In opdracht van Provincie Overijssel werkt Dactylis met Witteveen+Bos als hoofdaannemer aan de verbetering van de waterkwaliteit van de Natura 2000-gebieden ‘De Wieden’ en ‘De Weerribben’. Dit is het ecologisch meest waardevolle laagveengebied van noordwest Europa. Het project wordt verder uitgevoerd met …

Soortenkartering Oostelijke Vechtplassen

Soortenkartering Oostelijke Vechtplassen

Dactylis is in opdracht van Staatsbosbeheer bezig met een soortenkartering in de Oostelijke Vechtplassen. Binnen dit gebied vallen onder andere de Westbroekse Zodden, de …

Inventarisaties plantenmeetnet provincie Noord-Brabant

Inventarisaties plantenmeetnet provincie Noord-Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant draagt Dactylis bij aan het uitvoeren van het plantenmeetnet. De provincie Noord-Brabant heeft door de hele provincie op verschillende locaties vaste meetpunten uitgezet welke...

Masterstage naar analysemogelijkheden LMF-data

Masterstage naar analysemogelijkheden LMF-data

De komende 9 maanden gaat Linda Brouwer stage lopen bij Dactylis en de Universiteit Utrecht als onderdeel van haar Masterstudie Environmental Biology. Ze gaat de dataset...