Educatie vormt een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden, maar dit is vaak niet zichtbaar. Mede dankzij de samenwerking tussen Dactylis en de vakgroep Ecology & Biodiversity aan de Universiteit Utrecht geven we verschillende cursussen en begeleiden we studenten. Om een u beeld te geven van het werk dat studenten bij ons doen, stellen we hieronder onze huidige stagiaires voor.

DSC_0423.JPG

Luc Haverhals

Luc Haverhals zit midden in zijn master Environmental Biology aan de Universiteit Utrecht, en volgt bij Dactylis zijn tweede stage. Luc neemt het Landelijk Meetnet Flora (LMF) van de provincie Utrecht onder de loep. Dit terrestrische meetnet bevat PQ’s in verschillende habitattypes, die al twintig jaar op dezelfde locatie en met dezelfde methodiek worden opgenomen. Luc duikt in deze data en probeert trends, signalen en relevante veranderingen aan het licht te brengen door een breed scala aan analyses in te zetten. Dit is belangrijk werk voor de provincie, omdat zij graag inzicht willen in de ontwikkeling van de vegetatie in het beheergebied.

DSC_3684.JPG

Marijn Filius

Marijn studeert Bos- en Natuurbeheer aan Van Hall Larenstein te Velp. Voor zijn stage is hij bezig met een vlakdekkende vegetatiekartering bij een herstelproject in de Westbroekse Zodden. Staatsbosbeheer heeft hier herstelmaatregelen uitgevoerd om de ontwikkeling van het habitattype blauwgrasland te stimuleren. Om in kaart te brengen of de herstelmaatregelen werken gaat Marijn in het veld aan de slag om de actuele situatie vast te leggen. Naast het maken van de vegetatiekaart zal hij ook alle gegevens in een rapportage vastleggen inclusief een concreet beheeradvies.

IMG_5985.JPG

Render Woltman

Render is bezig met zijn bachelor biologie aan de Universiteit Utrecht en schrijft bij Dactylis zijn bachelorscriptie. Zijn scriptie gaat over het effect van verschillende maaistrategieën op de biodiversiteit in wegbermen. Aan de hand van monitoringsgegevens bekijkt Render hoeveel invloed maaibeheer heeft op de biodiversiteit, en hij zoekt daarnaast uit of andere factoren als bodemtype of stikstofdepositie wellicht een belangrijkere rol spelen dan het beheer. Hij zal ook het veld in gaan om aanvullende gegevens van bermvegetaties te verzamelen.

IMG-20180816-WA0039.jpg

Emma van Deelen

Emma volgt de masteropleiding Environmental Biology aan de Universiteit Utrecht. Dactylis begeleidt haar bij het laatste onderdeel, haar scriptie. Hierin kijkt ze naar de toepassing van paludicultuur in veenweidegebied, als alternatief op de huidige landbouwpraktijk. Paludicultuur is niet alleen economisch een interessant alternatief, het kan ook verschillende ecosysteemdiensten bieden. In haar scriptie vergelijkt Emma de toepassingen van veenmos, lisdodde en azolla en beschrijft ze de verschillende ecosysteemdiensten per toepassing. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan is een exemplaar op te vragen. Emma is inmiddels afgestudeerd, van harte gefeliciteerd!