Dactylis analyseert in opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) waarnemingen van waterplanten uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). We verkennen de bruikbaarheid van de NDFF-gegevens als aanvulling op de bestaande monitoring van HDSR. We doen dit specifiek voor twee pilotgebieden waar HDSR zelf weinig meetpunten heeft. Op basis van deze informatie kijken we naar de soortendiversiteit van waterplanten als indicator voor waterkwaliteit en de ruimtelijke heterogeniteit binnen een gebied. We leggen de werkstappen vast in scripts zodat de analyses straks ook voor andere gebieden bruikbaar zijn.