Dactylis gaat deze zomer voor twee provincies het veld in voor het uitvoeren van het Landelijk Meetnet Flora (LMF). Voor de provincie Utrecht voeren wij dit veldwerk voor het vijfde jaar uit, maar voor de provincie Zeeland zal dit voor het eerst plaatsvinden. Dit betekent in de praktijk het inventariseren van permanente plots (pq's) in een brede variëteit aan biotopen.

Daarnaast gaan we voor beide provincies nieuwe pq's uitzetten in het kader van de PAS. In verschillende Natura-2000 gebieden worden herstelmaatregelen uitgevoerd om de stikstofdepositie te compenseren of de effecten ervan op de vegetatie te herstellen. Om te kijken of deze herstelmaatregelen werken wordt dit gemonitord door middel van pq's. Door deze met regelmaat te monitoren kunnen de veranderingen in de vegetatie nauwlettend gevolgd worden, en daarmee ook de effecten van de maatregelen.