In opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug voert Dactylis een quickscan uit naar de soortendiversiteit van de gemeentelijke wegbermen. De gemeente wil in beeld krijgen waar zich de meeste waardevolle bermen bevinden en hoe hierop beheer kan worden aangepast. Met een beheer dat afgestemd is op de soortenrijkdom van de berm, kan de natuurwaarde op een efficiënte manier worden geoptimaliseerd. Dactylis inventariseert ruim 600 kilometer aan wegbermen en adviseert de gemeente in een rapportage over het wegbermbeheer