Dactylis gaat in opdracht van de provincie Utrecht vlakdekkende karteringen én specifieke habitatkarteringen uitvoeren in de Oostelijke Vechtplassen. Binnen dit gebied vallen onder andere de Westbroekse Zodden, de Molenpolder en de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven. Dit zijn gebieden vallend onder het beheer van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Bij de vlakdekkende opnamen wordt specifiek gekeken of er verlanding plaatsvindt in een aantal petgaten. De habitatkartering zal zich specifiek richten op de kranswier- en krabbenscheervegetaties. We brengen in beeld in welke mate deze vegetaties zijn toegenomen dan wel geslonken De karteringen maken inzichtelijk waar deze bijzondere vegetaties zich nog bevinden.