Waterschap Drents Overijsselse Delta voert systeemanalyses uit voor alle KRW-waterlichamen. Als vertrekpunt hiervoor worden factsheets gemaakt waarin per waterlichaam de toestand en een beoordeling op basis van de Ecologische Sleutelfactoren (ESF’s) is weergegeven. Deze factsheets vervullen een belangrijke rol in de interne communicatie en beleidsvoering, omdat eenduidig, transparant en reproduceerbaar de situatie van elk waterlichaam vastligt. Het fundament hiervoor is een automatiseringsslag waarmee data met betrekking tot abiotiek, biologie, maatregelen enzovoorts worden opgewerkt en per ESF beoordeeld. Dactylis levert een belangrijke bijdrage aan dit project door in opdracht van Witteveen+Bos de gehele programmatuur te schrijven. Het is hartstikke mooi om onderdeel uit te maken van dit integrale project waarbij ecologische kennis en ruwe gegevens worden omgezet naar overzichtelijke en informatieve factsheets.