Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de afgelopen jaren voor al haar KRW-waterlichamen systeemanalyses uitgevoerd. Hierin is de huidige toestand geanalyseerd en zijn de knelpunten in beeld gebracht.

Marieke Fennema Water en Dactylis werken samen aan de volgende stap, namelijk het selecteren en op kosten brengen van de maatregelen, die gezamenlijk een gebiedsbreed maatregelenpakket vormen voor de komende planperiode. Op basis hiervan worden vervolgens haalbare doelen afgeleid. Dit wordt gedaan voor verschillende varianten, variërend van het minimale pakket tot een maximaal pakket. Een belangrijk aandachtspunt in dit project is het creëren van draagvlak binnen HHNK en het gezamenlijk doorlopen van de werkstappen. Het eindproduct wordt in de lente aangeleverd aan het PBL voor de landelijke rapportage.