De opdrachten voor Staatsbosbeheer voor 2019 zijn bekend! In ons samenwerkingsverband met Regelink (hoofdaannemer) gaan wij aan de slag met verschillende projecten.

Florakarteringen
Wij gaan bijdragen aan (SNL) florakarteringen in de Lopikerwaard en Overlangbroek. De Lopikerwaard is gelegen midden in het Groene Hart en omvat naast veel kruiden- en faunarijk grasland ook mooie stukken vochtig hooiland en moeras. Overlangbroek ligt aan de oostkant van Utrecht deels binnen het Natura 2000-gebied Kolland en Overlangbroek. Hier bevinden zich bijzonder mooi ontwikkelde vochtige bossen en haagbeuken- essenbossen. Wij zullen binnen deze projecten bijdragen aan het veldwerk en de GIS-verwerking.

Vegetatiekarteringen
Op het gebied van vegetatiekarteringen gaan wij aan de slag in de terreinen bij Gooi- en Eemkust en Schermereiland & Alkmaardermeergebied. Gooi- en Eemkust omvat een grote verscheidenheid aan terreinen met graslanden, haagbeuken- essenbossen en moeras. Daarnaast zijn er bijzondere stukken nat schraalland en vochtig hooiland te vinden. Gooi- en Eemkust ligt deels binnen het Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever. Het Schermereiland & Alkmaardermeergebied ten zuidoosten van Alkmaar is deels gelegen in het Natura 2000-gebied Eilandspolder. Dit opdrachtgebied herbergt grote stukken vochtig hooiland met daarnaast onder andere mooie stukjes veenmosrietland en glanshaverhooiland. Wij zijn projectleider bij beide projecten en dragen ook grotendeels zorg voor het veldwerk, de GIS-verwerking en de rapportage.

Vegetatieopnamen
Tenslotte gaan wij in de Bethunepolder aan de slag. In 2018 hebben wij in dit gebied, gelegen in het Natura 2000-gebied de Oostelijk Vechtplassen, een florakartering uitgevoerd. Dit jaar gaan we vegetatieopnamen maken. In de Bethunepolder zijn enkele jaren geleden verschillende percelen afgeplagd en is het waterpeil omhoog gebracht. Om de ontwikkelingen van deze ingrepen te volgen zijn verschillende permanente plots uitgezet welke wij in eerdere jaren hebben gemonitord. In 2019 gaan wij een groot deel van deze plots opnieuw monitoren.