Dactylis voert voor Waterschap Drents Overijsselse Delta de databewerking en toetsing uit van de macrofyten en fytobenthos, in opdracht van Witteveen+Bos. Voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) dienen alle waterschappen de waterkwaliteit van hun wateren te meten en toetsen. Dit gebeurt onder andere op basis van macrofyten en fytobenthos. Hiervoor dienen de meetgegevens te worden omgezet naar een specifiek format dat gelezen kan worden door het toetsinstrumentarium (Aquo-kit). Dactylis heeft de gehele procedure geautomatiseerd in R-scripts, zodat transparant, efficiënt en reproduceerbaar gewerkt wordt.