In opdracht van Provincie Overijssel werkt Dactylis met Witteveen+Bos als hoofdaannemer aan de verbetering van de waterkwaliteit van de Natura 2000-gebieden 'De Wieden' en 'De Weerribben'. Dit is het ecologisch meest waardevolle laagveengebied van noordwest Europa. Het project wordt uitgevoerd met ondersteuning van Onderzoekcentrum B-WARE, het Nutriënten Management Instituut (NMI) en de Universiteit van Amsterdam.

De Wieden en De Weerribben zijn aangewezen als Natura 2000-gebieden waarin de waterkwaliteit op orde dient te zijn. In voorgaand onderzoek is geconcludeerd dat de aanvoer van voedingsstoffen (vooral van fosfor) in een aantal delen van De Wieden en De Weerribben nog te hoog is voor een goede ecologische toestand van de gewenste habitattypen. Het gaat hierbij om veentypen (zoals trilvenen, rietlanden, blauwgraslanden en natte heiden) die zeer kenmerkend zijn voor het Nederlandse (laagveen)landschap, maar helaas sterk onder druk staan. Het hoofddoel van de huidige studie is om een zorgvuldig besluit voor te bereiden over maatregelen die de fosforbelastingen op beide Natura 2000-gebieden verlagen, zodat de instandhoudingsdoelen van beide gebieden gerealiseerd kunnen worden. Op basis van uitgebreid hydrologisch, chemisch en ecologisch onderzoek bepalen wij welke (mix van) maatregelen nodig is om dit hoofddoel te halen.

Dactylis verzorgt hierbij de vlakdekkende vegetatiekarteringen in verschillende petgatensystemen. Onderzoekscentrum B-WARE voert voor dit onderzoek de chemische metingen en analyses uit. Het NMI denkt mee over de maatregelen voor het verminderen van de af- en uitspoeling van voedingsstoffen van de omringende landbouwpercelen. Witteveen+Bos is verantwoordelijk voor de hydrologische modellering in SOBEK en de integratie van alle informatie en kennis in een eindadvies.